"Alle kinderen willen leren"

Privacy

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hieronder op een rij hoe Bijdeles Bussum uw gegevens te beschermt.

Persoonsgegevens vastleggen

Na de kennismaking en het afspreken van bijlessen worden alleen die gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het contact, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (van het kind). En inhoudelijke informatie over de hulpvraag waarmee het kind en of u komt.

We vragen hier bij het eerste gesprek om en sluiten een (mondelinge) overeenkomst met u waarin we deze gegevens vastleggen en u voor akkoord verklaart dat we met het kind aan het werk gaan.

We delen deze gegevens met geen andere partij.

Verwijderen persoonsgegevens

Zodra het begeleiden van het kind stopt, bewaren we de gegevens nog 3 jaar.

Privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op vergetelheid
  Dit houdt in dat de persoonsgegevens van een betrokkene verwijderd worden, wanneer deze daarom vraagt. Dit geldt echter niet voor facturen omdat deze 7 jaar voor de fiscus bewaard moeten worde. Het geldt wel voor inhoudelijke cliëntgeschiedenis.
 • Recht op dataportabiliteit
  U heeft het recht uw gegevens te verkrijgen indien nodig zoals bij een verhuizing, in een vorm die gedigitaliseerd kan worden. Zodoende kan informatie overgedragen worden.
 • Recht op duidelijke informatie
  We zijn verplicht om u duidelijk te vertellen wat we met uw gegevens of die van uw kind doen.
 • Recht op inzage
  U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
 • Recht op correctie van de gegevens
  Als persoonsgegevens niet kloppen of niet volledig zijn, heeft u het recht om deze te corrigeren.
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
  ‘Beperking’ houdt in dat u kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Bijvoorbeeld omdat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  Het kan zijn dat u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw persoonsgegevens.

 Privacy Impact Assessment (PIA)

Voor het begeleiden van kinderen bij Bijdeles Bussum hebben we basale gegevens nodig: persoonsgegevens, maar ook inhoudelijke informatie  over het kind en de hulpvraag.

Persoonsgegevens

Telefoonnummer, naam ouder en naam kind, emailadres ouder (en evt. kind), geboortedatum kind

Doel: contact onderhouden met ouder(s) en of het kind, facturatieproces

Inhoudelijke informatie

Naam school, welk niveau, leerjaar, schoolresultaten, leerstoornis, achtergrondinformatie over gezinssamenstelling

Doel: niveau van het kind in relatie tot de didactische leeftijd vaststellen en doelen van de begeleiding vaststellen

Klachten?

Heeft u klachten over de privacy, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.